ประเภทสมาชิก

ค่าลงทะเบียน

ค่าบำรุง/ปี

กรณีสมัครเป็นสมาชิกระหว่างในช่วงปี

(แรกเข้า)

(บาท)

(ม.ค.–มี.ค.)

(เม.ย.-มิ.ย.)

(ก.ค.–ก.ย.)

(ต.ค.– ธ.ค.)

1. สามัญ-รง. (สน.) คิดค่าบำรุงตามยอดรายรับ  (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

-ไม่เกิน    50    ล้านบาท/ปี

-เกินกว่า  50     ถึง         100  ล้านบาท/ปี

-เกินกว่า  100   ถึง         200  ล้านบาท/ปี

-เกินกว่า  200   ถึง         500  ล้านบาท/ปี

-เกินกว่า  500   ถึง      1,000  ล้านบาท/ปี

-เกินกว่า  1,000  ถึง    1,500  ล้านบาท/ปี

-เกินกว่า  1,500  ถึง    2,000  ล้านบาท/ปี

-เกินกว่า  2,000  ล้านบาท/ปี     

 

 

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

 

 

1,000

2,400

4,800

6,000

8,000

10,000

15,000

20,000

 

 

1,000

2,400

4,800

6,000

8,000

10,000

15,000

20,000

 

 

750

1,800

3,600

4,500

6,000

7,500

11,250

15,000

 

 

800

1,200

2,400

3,000

4,000

5,000

7,500

10,000

 

 

250

600

1,200

1,500

2,000

2,500

3,750

5,000

2. สามัญ-สมาคมการค้า  (สส.)

- สมาชิกไม่เกิน  50  ราย

- มีสมาชิกเกิน  50  ราย

- มีสมาชิก ส.อ.ท. เป็นสมาชิกสมาคม 

  ไม่น้อยกว่า  20  ราย

 

2,000

2,000

2,000

 

50,000

100,000

10,000

 

50,000

100,000

10,000

 

37,500

75,000

7,500

 

25,000

50,000

5,000

 

12,500

25,000

2,500

3. สมทบ – นิติบุคคล  (ทน.) 

2,000

2,400

2,400

1,800

1,200

600

4. สมทบ – บุคคลธรรมดา  (ทบ.)

300

600

600

450

300

150

 

 

ประเภทสมาชิก

ค่าบำรุง/ปี

(บาท)

กรณีสมัครเป็นสมาชิกระหว่างปี

(ม.ค.–มี.ค.)

(เม.ย.-มิ.ย.)

(ก.ค.–ก.ย.)

(ต.ค.– ธ.ค.)

สามัญ – รง.  (สน.)

1,500

1,500

1,200

900

600

สมทบ – นิติบุคคล  (ทน.)

1,000

1,000

800

600

400

สมทบ – บุคคลธรรมดา  (ทบ.)

600

600

500

400

300

 

หมายเหตุ  : - อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7  %

-           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2530  แห่งประมวลรัษฎากร 
จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี  ณ ที่จ่าย 3
%

-           การสมัครเป็นสมาชิกต้องสมัครทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

รายละเอียดการสมัครติดต่อโดยตรงได้ที่  สภาอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 0-3534-5966   โทรสาร 0-3534-5967