ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก

 1. ให้ความร่วมมือและแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาต่อการดำเนินการธุรกิจโดยส่วนรวม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ของท่านให้เจริญก้าวหน้าด้วย  คำปรึกษา และจ้อแนะนำต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน
 3. ประสานการพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนการค้าจอองค์กรต่างๆ กับสมาชิก
 4. พบเพื่อนใหม่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะความคิดเห็น และขยายลู่ทางการค้าให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
 5. บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร จดหมายข่าว และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
 6. ศูนย์สารสนเทศให้บริการข้อมูลทางวิชาการอุตสาหกรรม

 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการ

 1. บริการจัดทำใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 2. เพิ่มพูนความรู้ใหม่ในการบริหารงานผลิต และการจัดการด้านต่างๆในธุรกิจของท่าน  ด้วยวีดีโอเทวิชาการทีมีคุณค่ายิ่ง
 3. ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่สภาอุตสาหกรรมจัดขึ้น รวมทั้งการจัดร่วมกับองค์กรอื่น
 4. เยี่ยมชมโรงงานในระหว่างสมาชิก  เพื่อเสริมสร้างความรู้  และแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีอันทันสมัย

ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นคณะกรรมการต่างๆร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น  ดังต่อไปนี้

-          เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-          เป็นคณะทำงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-          เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยในการทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-          เป็นคณะอนุกรรมการสรรกาคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-          เป็นคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-          เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ตามมาตรา  50(2)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522

-          เป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.. 2542

-          เป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาทประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยร่วมจัดงานมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-          เป็นคณะทำงานด้านความปลอดภัยการขนส่งทางถนน และทางหลวงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-          เป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

-          เป็นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  (กรอ.)

สิทธิการเป็นสมาชิก

 1. เข้าร่วมประชุมอภิปรายซักถาม  และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  โดยผ่านทางผู้แทนของตน
 2. ร้องเรียน  และรับความช่วยเหลือและสงเคราะห์เกี่ยวกับการค้า   อุตสาหกรรม  จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  เท่าที่จะอำนวยให้ได้ตามสมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบของสภาอุตสาหกรรม
 3. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในเรื่องใดๆ  ที่เกี่ยวกับกิจการ  และปฏิบัติงานในหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรม  หรือนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสภาอุตสาหกรรม
 4. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการี  คณะทำงาน  เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ  หลายอย่างของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ตามชื่อ คณะกรรมการมอบหมาย
 5. สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผ่านทางผู้แทน

6.        สมาขิกสามัญมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทน  และได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หน้าที่ของสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      มีหน้าทีเป็นแหล่งกลางของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  โดยเป็นองค์กรภาคเอกชนทางด้านอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม  ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในการประสานงานระหว่าภาคเอกชน  และภาครัฐบาล  ทั้งภายในและระหว่างประเทศ  ทั้งยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในหน่วยงานกรอ.  ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  จึงส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมวางแผน และให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐบาล  อันนำไปสู่การกำหนดนโยบาย  หรือแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ  ให้เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนอกจากนี้ยังสามารถออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าได้เองแทนกระทรวงพาณิชย์  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  วิจัยอบรม  เผยแพร่วิชาการเทคโนโลยี  เกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม  และเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรม  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม

ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ  ได้อย่างไร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะติดต่อ  ขอรับใบสมัครและเอกสารรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกได้ที่

สภาอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศาลากลางจังหวัด 
ชั้น 3 123  หมู่ 3  ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์   0-3534-5966    โทรสาร  0-3534-5967  ได้วันเวลาราชการ
E-MAIL:  fti_ayutya@yahoo.co.th, admin@ftiayutthaya.org

การเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างได้แก่


1.การนำเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

2.การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการกพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆทั้งที่เป็นกิจกรรม/โครงการของสภาอุตสาหกรรมฯ
และสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม/โครงการของสภาอุตสาหกรรมฯและสถาบันต่างๆที่
อยู่ภายใต้การบริหารของสภาอุตสาหกรรมฯ

4.ได้รับเอกสาร เวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นการประกอบอุตสาหกรรม

5.ได้รับวารสาร Industry Focus ราย 2 เดือน จำนวน 6 เล่มต่อปี (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

6.รับส่วนลดพิเศษ

ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ลด20%

เข้าอบรมสัมมนา ลด 20-30%

เยี่ยมชมโรงงาน ลด 15-20%

ซื้อวีดีโอเทปวิชาการ หรือซีดีรอม ลด35%

ตรวจคุณภาพน้ำและอากาศลด10%

ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด50%

8.การขอใบการับรองต่างๆดังนี้

การรับรองฐานะการเงิน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในการขอลดวงเงินค้ำ
ประกันการได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านพิธีการกุศลกากรนำเข้า-ส่งออก จากกรมศุลกากร
และสิทธิพิเศษในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวดเร็ว จากกรมสรรพากร

การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36(1) และ(2)จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากไทยในการส่งออก

ดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก แล้วส่งโทรสารกลับมายังสภาฯ