วิธีการสมัครสมาชิก  

 

กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วน และหากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ระบุชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม /สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ที่มุมบนด้านขวา และระบุชื่อผู้แทนใช้สิทธิ์ในข้อ 4 / ข้อ 5 ในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ ประทับตรานิติบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก ส่งมายัง

 

ฝ่ายกิจการสภาจังหวัดและงานทะเบียน สภาอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

123  หมู่ 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถ.สายเอเชีย  ต.คลองสวนพลู 

อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000

โทร.  0-3534-5966  โทรสาร 0-3534-5967

 

 เอกสารประกอบการสมัคร  

 

  1. ประเภทสมาชิกสามัญ

   1.1 สมาชิกสามัญ - โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

     1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

     1.1.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

     1.1.3 งบกำไรขาดทุน

   1.2 สมาชิกสามัญ - สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

     1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า

     1.2.2 รายชื่อสมาชิกสมาคม

2. ประเภทสมาชิกสมทบ

   2.1 สมาชิกสมทบ - นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

     2.1.1สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

   2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

     2.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

     2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน

 

วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก   

 

สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย "สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" หรือโอนเข้าบัญชีสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค   เลขที่บัญชี 391-0-03875-1

***การพิจารณารับสมัครสมาชิก นายทะเบียนจะเป็นผู้พิจารณาการรับสมัคร***