กิจกรรมต่างๆที่ทางสภาอุตสาหกรรมจัดขึ้นมา

1.ภาพกิจกรรม สสส. เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552